Serhiy Topolsky
President RC "Lviv - Ratusha"
Natalia Vytrykush

Club Directors for 2022/2023 year
 
President -            Natalia Vitrikush
Past President -     Mykola Dolinskyi
Secretary -           Ivanna Myshchyshyn
Treasurer -            Mykola Dolinskiy
Membership -        Yuliya Datsʹko

Directors meetings take place every Thursday at 1800.

1,Slovatskogo st., p/b 118 info@rc-ratusha.lviv.ua
Lviv, Ukraine, 79000 тел. +380 67 680 99 66